Welkom
Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]
logo-email.jpg

download.jpg

Chatbox
Je moet ingelogd zijn om een berichtje te kunnen plaatsen. Log hier in.


Nog geen berichten.
Facebook

Wedstrijdreglement

on 07 okt 2019 : 16:00  Posted by Administrator  Category:   

D.F.H.G.H.


Wedstrijdreglement
Indeling competitie
Artikel 1.
Lid 1. De D.F.H.G.H. organiseert de competitie. De D.F.H.G.H. kent hiervoor een of meerdere divisies. Deze divisies zijn onderverdeeld in:
          a) één eredivisie;
          b) één of meerdere eerste divisies;
          c) één of meerdere tweede en lagere divisies.
Met dien verstande, dat er nooit meer eerste dan tweede en tweede dan derde enz.
divisies kunnen zijn. Als richtlijn geldt dat deze opbouw piramidaal moet zijn.
Lid 2. Elke divisie moet tenminste zeven teams bevatten. Het maximum is veertien teams.
Lid 3. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling te onderwerpen.
Lid 4. Het bestuur maakt voor de aanvang van de competitie de promotie- en degradatieregeling bekend.
Lid 5. Het bestuur kan een wedstrijdcommissie benoemen, die bestaat uit een voorzitter (competitieleider) en twee of meer leden.
Lid 6. De wedstrijdcommissie of competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden, maakt de rangschikking van elke divisie. Publicatie van een rangschikking                  dient regelmatig te geschieden met dien verstande, dat een publicatie van een rangschikking welke geheel bijgewerkt moet zijn, zes weken voor het einde van de competitie van de desbetreffende            divisie gedaan moet worden.
Lid 7. Bij het over divisies verdelen van teams worden naast promotie- en degradatiereglementen de volgende maatstaven gehanteerd:
          a) Eerst worden teams van één vereniging of spelende in één locatie gelijkmatig over de divisies (A, B, etc.) verdeeld.
          b) Resterende teams worden middels loting over de divisies verdeeld.
Lid 8. Als een team zich in de eerste helft van de competitie terugtrekt of door besluit van bestuur uitgesloten voor verdere deelnamen, zullen alle behaalde resultaten die tegen het desbetreffende team              zijn behaald worden verwijderd Een team dat zich in de tweede helft van de competitie terugtrekt of door besluit van bestuur uitgesloten voor verdere deelnamen. Daarvan zullen alle uitslagen uit              de eerste helft gehandhaafd blijven, en alle resultaten uit de 2e helft zullen worden verwijderd.

Deelname competitie
Artikel 2.
Lid 1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal vier tot maximaal 10 geregistreerde spelers.
Lid 2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te                    voldoen.
Lid 3. Inschrijving voor deelname aan de competitie geschiedt door het insturen van een inschrijfformulier. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
          a) Minimale leeftijd voor een speler om deel te nemen is 16 jaar bij begin van competitie kalender DFHGH. Spelers die jonger zijn dan 18 jaar bij begin van competitie kalender DFHGH moeten                      schriftelijk goedkeuring van ouder/voogd hebben.
          b) Alleen de via Teambeheer ingevulde digitale inschrijfformulieren zijn geldig.
          c) Inschrijvingen en betalingen moeten uiterlijk 1 Juli, voorafgaande aan het seizoen waarvoor ingeschreven wordt, gedaan zijn.
          d) De digitale inschrijfformulieren moeten de optie hebben om de voorkeur voor speelavond van thuiswedstrijden aan te geven. De toegestane avonden zijn maandag tot en met donderdag.
          e) Teams die het voorafgaande seizoen deelnamen aan de competitie en op 1 juli nog niet hebben ingeschreven worden door de wedstrijdleiding nog één keer benaderd met de mogelijkheid om in                te schrijven binnen 2 weken na contact met de wedstrijdleiding. Om het aantal late inschrijvingen te beperken, zullen aan deze mogelijkheid van inschrijven extra kosten (boete) verbonden zijn                  van €45,- per team boven op de contributie van het in te schrijven team.
          f) Nieuw in te schrijven spelers zijn pas speelgerechtigd op het moment dat de kosten van €5, - voor een teampas + de contributie die is vastgesteld voor het lopende seizoen betaald is en de                        Captain van de speler in het bezit is van een nieuw Teampas met pasfoto. De kosten kunnen overgemaakt worden op de rekening van de DFHGH. De teampas blijft eigendom van de DFHGH.
          g) Zowel de eerste als de laatste 6 competitiewedstrijden van de competitie worden er geen nieuwe inschrijvingen en/of wisselingen meer geaccepteerd van Speler, Captain en Locatie. In de                          eerste 6 competitiewedstrijden mogen wel nieuwe spelers ingeschreven worden die nog niet verbonden zijn aan een team. “Nieuwe inschrijvingen en/of wisselingen van spelers welk gedaan                      worden na sluiting van de inschrijving, maar voor het starten van de eerste competitiewedstrijd, zullen worden geaccepteerd als initiële inschrijvingen. De betreffende speler(s) is/zijn                                    speelgerechtigd vanaf de eerste (beker/competitie) wedstrijd van het seizoen.”
          h) Nieuwe locaties hebben goedkeuring nodig van het bestuur.
           i) Er mogen geen wedstrijden in de laatste 4 competitiewedstrijden van het seizoen uitgesteld en/of worden geclaimd. Alle wedstrijden in de laatste 4 competitiewedstrijden moeten gespeeld                          worden. Wanneer er bij een team overmacht is, moet er met de wedstrijdleiding contact worden opgenomen. De wedstrijdleiding zal vervolgens in overleg met de captains op zoek gaan naar                      speel moment binnen 7 dagen. Hier is geen verweer tegen mogelijk.
Voorwaarden
Artikel 3.
Lid 1. Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat de naam van het team betreft. Verder kan het bestuur de voorwaarde stellen dat bij meerdere in één locatie                spelende teams met dezelfde thuisspeelavond genoeg goedgekeurde banen beschikbaar zijn om alle teams tegelijk thuis te kunnen laten spelen.

Teams
Artikel 4.
Lid 1. Een team dat een naam heeft gekozen die betrekking heeft op een fysische karakteristiek van haar spelers en die door het bestuur is geaccepteerd, moet de naam respecteren. De naam moet                  door anderen eveneens gerespecteerd worden.
Lid 2. Het team moet in het bezit zijn van een teampas, zonder welke niet gespeeld mag worden.
Lid 3. Een speler die is geregistreerd voor een team, mag niet voor een ander team spelen.
Lid 4. Een speler mag ten hoogste een maal per competitie van team wisselen.
Lid 5. Teamwisseling van een speler van een hogere naar een lagere divisie tijdens de competitie, kan uitsluitend met toestemming van het bestuur.
Lid 6. Teamsplitsing:
          a) Indien de absolute meerderheid van de leden van een team onder een andere of dezelfde naam in dezelfde of een andere speelgelegenheid wenst te spelen, behouden die spelers die deze                      wijziging wensen hun plaats in de divisie waarin zij spelen.
          b) Is er geen absolute meerderheid van de leden van een team en de stemmen staken, dan geldt de uitgebrachte stem van de aanvoerder voor 2 stemmen.
          c) De overige leden van het team die onder dezelfde naam, in dezelfde of in een andere speelgelegenheid, blijven of gaan spelen, worden geacht zich als nieuw team in te schrijven.
          d) Blijkt bij inschrijving voor een nieuw seizoen het team te bestaan uit minder dan de helft van de geregistreerde spelers van het afgelopen seizoen, wordt het team beschouwd in te schrijven als                   een nieuw team.
Lid 7. Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste divisie. 

Invallers
Artikel 5.
Lid 1. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van twee invallers, welke geregistreerd moeten zijn voor dat team.
Lid 2. De invaller mag pas worden ingezet na afloop van de singels. Of in de eredivisie na de Round Robin.
Lid 3. Een speler die door een invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd, nadat de wedstrijd is voortgezet, behalve in de teamgame.
Lid 4. De aankondiging van gebruik maken van een invaller dient voor aanvang van de eerste single partij op het wedstrijdformulier te geschieden.
Lid 5. Een wisselspeler mag niet gebruikt worden ter vervanging van twee andere spelers. Een ingebrachte wisselspeler verliest op het moment dat hij wordt ingezet zijn status als wisselspeler.

Fraude
Artikel 6.
Lid 1. In geval van geconstateerde fraude worden er geen wedstrijdpunten voor de betreffende teams toegekend, maar in plaats daarvan vindt er een aftrek van 6 wedstrijdpunten plaats.
Lid 2. Bij constatering van een niet gespeelde wedstrijd in de laatste 4 speelweken van de competitie, zullen de spelers uit het verzakende team een uitsluiting krijgen voor volgend competitieseizoen.
Lid 3. Wanneer een wedstrijd in de laatste 4 weken niet gespeeld kan worden door een team, moeten de teams proberen een nieuwe speeldatum af te spreken en voor deze datum goedkeuring                           aanvragen bij het bestuur. Mochten de teams zelf geen datum kunnen vinden, dan zal het bestuur in overleg met de captains van de teams een datum bepalen.
Lid 4. Bij meer dan 9 strafpunten wordt het desbetreffende team en haar spelers uit de competitie gehaald en uitgesloten voor deelname aan het volgende competitieseizoen.

Controle registratiekaarten
Artikel 7.
Lid 1. Controle van de teampas kan geschieden door controleurs, te weten:
          a) het bestuur;
          b) de door het bestuur daartoe speciaal aangewezen personen;
          c) de captain van het team waartegen gespeeld wordt.
Controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren.

Materiële bepalingen
Artikel 8.
Lid 1. Het dartsbord moet voldoen aan de volgende eisen:
          a) in goede staat, zonder beschadigingen;
          b) volkomen vlak;
          c) de draden moeten goed zichtbaar zijn;
          d) de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven;
          e) de dubbele twintig moet rood zijn.
          f) de dubbele bull moet rood zijn
Lid 2. De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte van 1.73 meter (+ of - één cm) bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn.
Lid 3. De dartbaan moet voldoen aan de volgende eisen:
          a) De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 meter bevinden, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. De werpafstand begint achter de werplijn.
          b) De werplijn moet verplicht worden aangegeven door een drempel (oche).
          c) De hoogte van de in lid 3b bedoelde drempel bedraagt tussen 3.5 en 6 centimeter. De lengte bedraagt minimaal 60 centimeter.
Lid 4. Overige eisen aan de dartbaan zijn:
          a) De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde werplijn. Dit scorebord moet bij voorkeur naast het                          dartsbord zijn opgehangen.
          b) Rondom de hartlijn moet een vrije ruimte van minimaal een meter zijn.
Lid 5. Het dartsbord moet zijn voorzien van een goede verlichting. Deze verlichting moet voldoen aan de volgende waarden uit de onderstaande tabel:
Lux metingen: Minimaal 550 lux en maximaal 1200 lux
Bovendien moeten de spots aan weerszijden op gelijke afstand van de hartlijn worden aangebracht. Daar, waar van bovengenoemde normen afgeweken wordt, dient dit te gebeuren in overleg met de door het bestuur aan te wijzen functionaris. Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘surround verlichting’ dan dient de gemeten lichtsterkte op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn. Daarnaast dient de verticale afstand van de Bull tot de rand van de surround minstens 30 centimeter te zijn bij een diepte van 9,5cm of kleiner. Elke 0,5 cm diepte extra geeft een stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de Bull tot de rand van de surround.

Darts
Artikel 9.
Lid 1. Elk soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm en hun gewicht niet meer is dan 50 gram.


Datum en tijd
Artikel 10.
Lid 1. De competitie week loopt vanaf maandag tot en met zondag daaropvolgend. Met speeldagen zie artikel 2 lid 3e.
Lid 2. Wedstrijden vinden plaats op de dag waarop de wedstrijd is uitgeschreven. Indien door het KNMI een weersalarm wordt afgegeven en het daardoor onmogelijk is een wedstrijd op de geplande                  speelavond te spelen, dient deze wedstrijd in onderling overleg tussen de twee betrokken teams en de wedstrijdleiding op een nieuwe datum te worden geplant.
Lid 3. Uitslagen dienen uiterlijk op de zondag na de speeldatum bevestigd te zijn door de captains van de betrokken teams. Bij te laat bevestigen 3 strafpunten.
Lid 4. De aanvang van de competitiewedstrijd is tussen 20:00 en 20:30 uur, of zoveel eerder als de plaatselijke omstandigheden dit vereisen.
Lid 5. Het desbetreffende wedstrijd dartbord moet minimaal een half uur voor de aanvang van de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de gelegenheid worden                    gesteld minimaal een kwartier op dit wedstrijdbord in te werpen.

Uitgestelde wedstrijden
Artikel 11.
Lid 1. Het uitstellen van wedstrijden is niet mogelijk, anders dan in de gevallen bedoeld onder artikel 10, lid 2.

Afwezig
Artikel 12.
Lid 1. Een wedstrijd begint uiterlijk om 20:30 uur. Wanneer de tegenstander niet met minimaal 3 spelers op dit tijdstip aanwezig is, kan de wedstrijd geclaimd worden. Dat wil zeggen dat het niet                            aanwezige team verliest met 9-0 plus 3 strafpunten. Er is één uitzondering op bovengenoemde regel. Mocht een team bemerken dat men later dan 20:30 uur zal arriveren, dan zal men onderweg              telefonisch contact moeten opnemen met de captain van het andere team en de wedstrijdleiding van het bestuur. In dat geval dient er gewacht te worden tot uiterlijk 21:00 uur. Wanneer het team                na 21:00 uur arriveert, is het andere team gerechtigd de partij te claimen, dat wil zeggen het team dat te laat is verliest met 9-0 plus 3 strafpunten. Indien een team zich wenst te beroepen op                      overmacht, dient men zich te wenden tot het Wedstrijdleiding. Een competitiewedstrijd dient uiterlijk om 18.00 op de competitie avond afgezegd te worden bij de Captain van de tegenpartij en bij de            wedstrijdleiding. Als deze tijd wordt overschreden kan een wedstrijd geclaimd worden met alle gevolgen van dien.
Lid 2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team van 3 spelers. De ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen                        mogelijk te maken.
Lid 3. Een onvolledig team kan een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht al zijn darts buiten het dartsbord te hebben geworpen. Een team moet uit tenminste drie spelers bestaan.                      Wanneer beide teams slechts uit drie spelers bestaan, wordt de ontbrekende speler van het thuisspelende team geacht de eerste individuele partij te spelen, de ontbrekende speler van het                        bezoekende team de tweede individuele partij.
Lid 4. Een team dat voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, krijgt een aftrek van 3 strafpunten.
Lid 5. Een team dat driemaal voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, wordt door de D.F.H.G.H. uit de competitie genomen. Dit staat los van artikel 6 lid 4.

Scheidsrechter/wedstrijdofficial
Artikel 13.
Lid 1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door één of meerdere scheidsrechters, aangeduid na overleg door de aanvoerders.
Lid 2. Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanduiden.
Lid 3. Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.
Lid 4. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel punten gescoord zijn met één of meerdere darts, maar dient niet mede te delen hoeveel punten er            nog gescoord moeten worden.
Lid 5. De score mag pas geschreven worden, nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen.
Lid 6. De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen nadat de score is genoteerd.
Lid 7. Nadat de volgende speler zijn eerste darts heeft geworpen, is geen beroep op de score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de darts uit het dartsbord zijn                      verwijderd.
Lid 8. De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig                    verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.
Lid 9. Het is spelers en scheidsrechters niet toegestaan in de directe nabijheid van de dartbaan te roken. Een team mag weigeren een wedstrijd te spelen in een locatie waar in de directe nabijheid van                de dartbaan gerookt wordt.
Lid 10. Het thuisspelende team draagt verantwoordelijkheid voor het thuispubliek en het uit spelende team draagt verantwoordelijkheid voor haar meegekomen supporters.
Lid 11. Wanneer een speler of team zich niet aan de in artikel 13 omschreven regels houdt, dient het team waartegen zij spelen de wedstrijd tijdelijk stil te leggen, om dit vervolgens aan te geven bij de                  tegenstander. Word hier geen gehoor aan gegeven, dan dient er een klacht te worden ingediend bij de wedstrijdleiding. De wedstrijd kan door het benadeelde team worden gestaakt. Er dient in                  dit geval direct contact te worden gezocht met de wedstrijdleiding.

Competitiewedstrijd
Artikel 14.
Lid 1. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
          a) ERE DIVISIE:
              Round Robin:1X 501 (open in dubbel uit) b. o. 9
              Singel: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
              Koppels: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
          b) EERSTE DIVISIE:
              Singel: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
              Koppels: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 5
              Teamgame: 1 X 1001 (open in dubbel uit) b. o. 1
           c) TWEEDE DIVISIE EN LAGER:
               Singel: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 3
               Koppels: 4 X 501 (open in dubbel uit) b. o. 3
               Teamgame: 1 X 1001 (open in dubbel uit) b. o. 1
Lid 2. Bij iedere partij waarbij beste uit 1, 3, 5, etc. gespeeld wordt, begint het bezoekende team in de eerste en alle verdere oneven partijen de eerste en eventueel volgende oneven games. Het                          thuisspelende team begint in de oneven partijen de even games en in de even partijen de oneven games.
Lid 3. Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de aanvoerders de volgorde van de spelers waarin zij hun individuele partijen spelen. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar.
Lid 4. Wanneer er met koppels gespeeld wordt, bij de speltypen genoemd onder lid 1, speelt elk koppel van het thuisspelende team tegen elk koppel van het bezoekende team. 1 tegen 1 - 2 tegen1 - 2                tegen2 - 1 tegen2.
Lid 5. Bij het spelen met het team game mag de aanvoerder, voor aanvang van de partij, de volgorde van zijn spelers veranderen. Deze nieuwe volgorde wordt op het scorebord opgeschreven.
Lid 6. Alle partijen eindigen met een dubbel, wanneer met het werpen van een dubbel precies 0 is bereikt is de leg gewonnen. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig om de game te eindigen,              of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.
Lid 7. Voor elke gewonnen partij ontvangt het team één wedstrijdpunt.

Wedstrijdformulieren
Artikel 15.
Lid 1. Alleen de door de D.F.H.G.H uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
Lid 2. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen en registratienummers van de afzonderlijke spelers evenals de teamnaam en speelweek op beide wedstrijdformulieren                        invullen.
Lid 3. Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op de wedstrijdformulieren ingevuld en voorzien van de handtekening van de beide aanvoerders.
Lid 4. De door het bestuur aangewezen, onafhankelijke scheidsrechter, indien aanwezig, dient eveneens zijn handtekening op de wedstrijdformulieren te zetten.
Lid 5. Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden, zoals 180 score, hoogste finish en op- en aanmerkingen aangaande de bepalingen in artikel 8.
Lid 6. Het wedstrijdformulier dient door de captain, reservecaptain of een lid dat in kan loggen via de website van de DFHGH ingevoerd te worden. De papieren wedstrijdformulieren dienen gedurende                het seizoen door de captain te worden bewaard. Is het wedstrijdformulier (wat bij opvraag opgestuurd dient te worden) niet leesbaar en/of onvolledig ingevuld, dan loopt het betreffende team het                risico nul punten te krijgen.

Kampioen, Promoveren en Degraderen
Artikel 16.
Lid 1. Het team dat in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van die divisie.
Lid 2. Indien in een competitie twee teams het hoogste aantal wedstrijdenpunten hebben behaald, wordt er eerst gekeken naar:
          a) Onderlinge resultaat
          b) Meest gewonnen partijen
          c) eredivisie meest gewonnen Round Robin lagere divisies meest gewonnen teamgames Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Een                                          beslissingswedstrijd wordt gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen locatie. Speeldag van deze beslissingswedstrijd is de donderdag in de daarvoor in het speelschema opgenomen                        speelweek. Het team dat in deze beslissingswedstrijd de meeste wedstrijdpunten behaalt, is de winnaar van de competitie.
Lid 3. Indien in een competitie meer dan twee teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben, geld eerst artikel 16 lid 2. Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een halve beslissing                          competitie gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen locatie. Speeldagen voor de halve beslissing competitie zijn de dinsdag, woensdag en vrijdag in de daarvoor in het wedstrijdschema                  opgenomen speelweek. Het team dat in deze beslissing competitie de meeste wedstrijdpunten behaalt, is de winnaar van de competitie geld eerst artikel 16 lid 2
Lid 4. Indien aan het einde van een competitie twee teams een zelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald en daardoor zouden moeten degraderen, Wordt er eerst gekeken naar:
          a) Onderlinge resultaat
          b) Meest gewonnen partijen
          c) eredivisie meest gewonnen Round Robin lagere divisies meest gewonnen teamgames Pas wanneer hier geen uitkomst uitkomt wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld op een door het                        bestuur te bepalen locatie. Speeldag van deze beslissingswedstrijd is de donderdag in de daarvoor in het wedstrijdschema opgenomen speelweek. Het team dat in de beslissingswedstrijd de                    minste wedstrijdpunten behaalt degradeert.
Lid 5. Indien aan het einde van een competitie meer dan twee teams een zelfde aantal wedstrijdpunten hebben en daardoor zouden moeten degraderen, geld eerst artikel 16 lid 4. Pas wanneer hier                    geen uitkomst uitkomt wordt er een halve beslissing competitie gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen locatie. Speeldagen voor deze halve beslissing competitie worden in overleg tussen            de teamcaptains en het bestuur vastgesteld. Het team dat in deze beslissing competitie de minste wedstrijdpunten behaalt, degradeert.
Lid 6. Wanneer een team zich tijdens de competitie terug trekt blijven de degradaties die voor dat jaar gelden, hetzelfde. (Bijv. Eredivisie. 2 Teams degraderen, het teruggetrokken team + 1 team dat nog            deelneemt aan de competitie).
Lid 7. Wanneer een team de competitie heeft afgemaakt maar zich niet opnieuw zal inschrijven dan zal er uit de divisie die eronder zit één of meerdere team(s)versterkt promoveren.
Lid 8. De wedstrijdcommissie heeft het recht om aan het begin van het seizoen versterkte promotie/degradatie regeling aan te passen. Dit ter verbetering van het indelen van de divisies. (Bij het niet                    opnieuw inschrijven van teams) Word er versterkte promotie/degradatie gehanteerd.

Banencontrole
Artikel 17.
Lid 1. Het bestuur wijst een functionaris aan, welke bevoegd is de voor competitie aangeboden dartsbanen te controleren, conform de reglementen opgenomen onder artikel 8.
Lid 2. Alle banen zullen een keuring ondergaan door de daarvoor aangewezen functionaris.
Lid 3. Bij afkeuring van één of meerdere banen, zal de functionaris schriftelijk de reden van afkeuring te kennen geven.
Lid 4. De uitvoering van de veranderingen zal binnen maximaal veertien dagen moeten geschieden, waarna herkeuring plaatsvindt.
Lid 5. Wordt de betreffende baan wederom afgekeurd, dan mag deze niet meer voor competitiedoeleinden worden gebruikt. Men moet dan uitwijken naar een goedgekeurde baan binnen de eigen of                  een andere locatie.
Lid 6. In uitzonderlijke gevallen kan de functionaris besluiten een afgekeurde baan bij het bestuur ter goedkeuring aan te bieden. Hier gaat het dan om een uitdrukkelijke dispensatie, verleend door het                bestuur. Ook hiervan zal de functionaris schriftelijk bericht geven.
Lid 7. Tussentijdse her controle van één of meerdere banen gedurende het seizoen behoren tot de taken van de functionaris.
Lid 8. In beroep gaan tegen een afkeuring kan alleen schriftelijk bij het bestuur, en wel binnen veertien dagen na keuring. Tijdens deze beroepsprocedure zijn bovenstaande regels volledig van kracht                  (m.n. 4 en 5).

Strafbepalingen
Artikel 18.
Lid 1. De secretaris bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende vijf jaar.

Slotbepalingen
Artikel 19.
Lid 1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.

Printer vriendelijk