Welkom
Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]
logo-email.jpg

download.jpg

Chatbox
Je moet ingelogd zijn om een berichtje te kunnen plaatsen. Log hier in.


Nog geen berichten.
Facebook

Huishoudelijk reglement DFHGH

on 07 okt 2019 : 13:23  Posted by Administrator  Category:   

D.F.H.G.H.


Huishoudelijk Reglement
Benaming
Artikel 1.
Lid 1. De federatie draagt de naam: Dart Federatie Het Groene Hart, of afgekort: D.F.H.G.H.Duur
Artikel 2.
Lid 1. De federatie, opgericht in juni 1988, duurt voor onbepaalde tijd voort.Doel
Artikel 3.
Lid 1. De D.F.H.G.H. heeft ten doel: de beoefening van en de belangstelling voor de dartsport in al zijn verschijningsvormen te bevorderen.
Lid 2. De D.F.H.G.H. is een organisatie die ten dienste staat van eenieder die de in het eerste lid omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.Middelen
Artikel 4.
Lid 1. De D.F.H.G.H. tracht dit doel onder meer te bereiken door:
                      a) Het geven van leiding aan hen die de dartsport willen beoefenen;
                      b) Het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van dartswedstrijden;
                      c) Het instellen en organiseren van kampioenschappen;
                      d) Het (proberen) samenwerken met organisaties die een gelijkgerichte doelstelling hebben;
                      e) Het geven van voorlichting;
                      f) Alle overige middelen, die de D.F.H.G.H. ten dienste staan.

Lidmaatschap
Artikel 5.
Lid 1. De D.F.H.G.H. kent: Donateurs; Gewone leden.
Lid 2. Donateurs zijn personen die door middel van een jaarlijkse vrijwillige bijdrage opfinanciële en/of materiële wijze de federatie ondersteunen.
Lid 3. Gewone leden zijn teams die zich in de competitie van de federatie inschrijven.
Artikel 6.
Lid 1. Teams kunnen worden toegelaten na schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Bij weigering van toelating door het bestuur kan er tijdens de Algemene Captains Vergadering alsnog tot toelating besloten worden.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 7.
Lid 1. Het lidmaatschap van een team eindigt:
                       a) doordat het lid ophoudt te bestaan;
                       b) door opzegging door het lid;
                       c) door opzegging door de D.F.H.G.H.;
                       d) door ontzetting uit het lidmaatschap.
Financiële middelen
Artikel 8.
Lid 1. De financiële middelen van de federatie bestaan uit contributies van leden, donaties, giften en baten uit activiteiten.
Lid 2. De contributie wordt jaarlijks, voor aanvang van het seizoen, door de Algemene Vergadering vastgesteld. Deze contributie dient betaald te worden voor een, door de Algemene Vergadering te bepalen, datum.
Lid 3. Het bestuur kan, wanneer dit naar haar oordeel redelijk of noodzakelijk is, in specifieke gevallen besluiten dat een door een lid verschuldigd bedrag geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd.
Bestuur
Artikel 9.
Lid 1. Het bestuur bestaat uit vijf personen.
Lid 2. De Algemene Captains Vergadering benoemt de bestuurders uit haar midden. Het bestuur benoemt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Lid 3. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of uit zijn functie ontslaan, indien zij daartoe een geldige reden zien.
Lid 4. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen.
Lid 5. Jaarlijks treden minimaal twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.
Lid 6. Een nieuwbenoemd bestuurslid treedt terstond in functie, tenzij de Algemene Captains Vergadering een ander tijdstip vaststelt.
Artikel 10.
Lid 1. Het bestuur is belast met het besturen van de federatie. De federatie mag in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door:
                    a) Alle bestuursleden gezamenlijk;
                    b) De voorzitter en secretaris gezamenlijk.
Lid 2. Het bestuur evenals de voorzitter en secretaris kunnen iemand schriftelijk machtigen om hen te vertegenwoordigen.
Artikel 11.
Lid 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de federatie.
Lid 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de federatie en neemt die besluiten die niet tot de eerstvolgende bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden.
Lid 3. In het dagelijks bestuur mogen geen dubbelfuncties voorkomen.
Lid 4. De leden van het dagelijks bestuur mogen niet uit één team komen.
Lid 5. Tenminste driemaal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden.
Lid 6. Het bestuur vergadert op verzoek van de voorzitter of op verzoek van tenminste twee
bestuursleden.
Lid 7. De secretaris treedt in plaats van de voorzitter bij diens afwezigheid. Algemene Captains Vergadering (ACV)
Artikel 12.
Lid 1. Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ACV gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde stukken, verantwoording af over het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
Lid 2. De ACV benoemt jaarlijks een commissie van tenminste 2 leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en de verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Lid 3. Het boekjaar van de D.F.H.G.H. loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Lid 4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden van de federatie te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de federatie te geven.
Lid 5. Goedkeuring door de ACV van het jaarverslag en de jaarrekening, verleent het bestuur decharge.
Lid 6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd neemt de ACV al die maatregelen welke door haar in het belang van de federatie nodig geacht worden.
Artikel 13.
Lid 1. De ACV worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vijftien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Lid 2. Behalve de in artikel 12, lid 1, bedoelde jaarvergadering zullen ACV worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk met opgave van de te behandelende onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de ACV, indien daar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Lid 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een ACV op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de ACV bijeen roept.
Artikel 14.
Lid 1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de ACV. Ieder lid van de federatie dat niet geschorst is heeft één stem. Een team dat gedurende het competitiejaar teruggetrokken of uitgesloten wordt, verliest zijn aandeel in de stemverdeling. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
Lid 2. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ACV.
Lid 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk tenzij de ACV anders besluit. Het aannemen van besluiten bij acclamatie is mogelijk, mits dit gebeurt op voorstel van de voorzitter.
Lid 4. Over alle voorstellen wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover het Huishoudelijk Reglement niet anders bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Huishoudelijk Reglement
Artikel 15.
Lid 1. De ACV bepaalt in het Huishoudelijk Reglement regels voor alle onderwerpen waarvan een regeling haar gewenst voorkomt.
Lid 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de ACV indien dit schriftelijk wordt verzocht door het bestuur of tenminste een derde van het aantal leden.
Lid 3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van opgestelde statuten tenzij de afwijking
door de wet of statuten wordt toegestaan.
Lid 4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Printer vriendelijk